Na podlagi 8. 9. in 20. člena Zakona o društvih (ZDru-1) je zbor članic Judo kluba Sankaku Ljubljana dne 18.12.2018 sprejel usklajen

STATUT

JUDO KLUBA SANKAKU LJUBLJANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen (društvo)

Judo klub Sankaku Ljubljana (v nadaljevanju: društvo), skrajšano Klub Sankaku Ljubljana, je prostovoljno, samostojno, nepolitično, nepridobitno združenje fizičnih oseb, na področju rekreacije, športa ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem in kjer se člani združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu in v skladu z Zakonom o društvih.

 1. člen (organizacijska oblika, sedež, žig in znak)

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ime društva je Judo klub Sankaku Ljubljana, sedež društva je v Ljubljani, na poslovnem naslovu, Sneberska cesta 166/c, 1260 Ljubljana-Polje. Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je trikotne oblike s prostorom v sredini za glavnega sponzorja ter napisom Judo klub Sankaku Ljubljana. Na levi strani je narisana podoba zmaja, simbol Ljubljane. Žig je enak kot znak.

 1. člen (sodelovanje z drugimi)

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in rekreacije in prispevajo razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Društvo se lahko samostojno včlani v sorodne organizacije (tudi tuje), ki imajo podobne namene in cilje in z njimi sodeluje.

 1. člen (sekcije)

Društvo lahko ustanovi sekcije, ki so kot del društva organizirane po interesnem ali teritorialnem principu. Predlog o ustanovitvi lahko poda vsak član. O ustanovitvi ali ukinjanju sekcije odloča občni zbor društva, ki mora hkrati z ustanovitvijo sekcije sprejeti tudi pravilnik o njenem delovanju.

Sekcije nimajo statusa pravne osebe in morajo pri svojem delovanju v celoti spoštovati statut ter druge listine društva, za svoje delo pa so odgovorne upravnemu odboru.

 1. člen (javnost)

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva in drugih aktov društva,
 • preko društvenega glasila,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • na medmrežju,
 • preko elektronske pošte,
 • drugi načini.

Društvo obvešča tudi širšo javnost o svojem delu, in sicer:

 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • na medmrežju,
 • preko elektronske pošte,
 • da so seje organov društva javne in na katere se lahko vabi predstavnike zainteresiranih organov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja,
 • da organizira okrogle mize, tiskovne konference.
 • drugi načini.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik društva in drugi pooblaščenci.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 1. člen (namen in cilji društva)

Namen društva je:

 • organizacija aktivnosti na področju športa in rekreacije, predvsem juda in borilnih veščin
 • skrb za razvoj in propagando juda, samoobrambe, borilnih športov ter splošne vadbe in rekreacije
 • pospeševanje in razvoj vrhunskega in rekreativnega športa, množičnosti v športu, zlasti na področju športa mladih, oseb s posebnimi potrebami in starejših.
 • skrb za vzgojo in usposabljanje strokovnih kadrov v športu in sodnikov ter kadrov na področju organizacije, vodenja in administracije športnega društva.
 • promocija zdravega načina življenja za vso družino in slogana: »Zdrav duh v zdravem telesu.«
 • organizacija prireditev, ki združujejo dejavnosti tako na področju gibalnih kot kulturno-umetniških izražanj

Cilji društvo so:

 • organiziranje in strokovno vodenje športno-rekreativnih skupin za vse starosti in različne skupine (mladi, starejši, invalidi)
 • organiziranje in vodenje športnih in kulturno-umetniških delavnic in tečajev
 • redno vključevanje zaposlenih in članov društva v izobraževanje na področju juda, drugih borilnih veščin, rekreacije in prostočasnih dejavnosti
 • stalna promocija juda in drugih športno-rekreativnih programov društva prek letakov, medijev, interneta in s sodelovanjem v organiziranih aktivnosti drugih organizacij
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami, tako sorodnimi, kot dopolnilnimi
 • vključevanje v športne zveze in združenja
 • zagotavljanje (dobava in prodaja) ustrezne športne opreme, športnih oblačil in obutve ter prostora za varno vadbo vsem članom društva.
 1. člen (dejavnosti društva)

Glavna dejavnost društva je dejavnost športnega kluba, ki omogoča svojim članom tako amaterjem kot poklicnim športnikom, da se ukvarjajo s športom, predvsem v športni panogi judo in v drugih borilnih športih in panogah ter disciplinah, ki podpirajo judo kot so gimnastika, atletika, fitnes, samoobramba in podobno.

Društvo se povezuje z drugimi neprofitnimi in profitnimi organizacijami, ki podpirajo razvoj društva kot so športne, kulturne in umetniške organizacije ter šole, socialno-varstveni zavodi, vzgojno-izobraževalne ustanove, organizacije na področju zdravstva in sociale ter humanitarnega dela, podjetja in druge inštitucije v Sloveniji in v tujini.

Društvo enakopravno vključuje v svoje programe vse člane skladno s 14. členom Ustave RS. Posebno varstvo in skrb posveča invalidom po 52. členu Ustave (Ur. l. RS, št. 33/91-I).

Društvo omogoča svojim članom predvsem redno in kvalitetno vadbo pod strokovnim vodstvom. Kot strokovno vodstvo se šteje član društva, ki ga imenuje upravni odbor, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Društvo uresničuje namen in cilje društva z naslednjimi dejavnostmi:

 • s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih, ki jih organizirajo druge športne organizacije,
 • s prirejanjem in organizacijo tekmovanj in prireditev,
 • z organizacijo tečajev, predavanj, seminarjev ter drugih prireditev,
 • skrbi za informiranje in izobraževanje svojih članov s področja določenega v statutu,
 • s povezovanjem z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi doma in v tujini,
 • z izdajanjem strokovne literature ter propagandnega gradiva v skladu z zakonom,
 • širjenjem in popularizacijo športa, s poudarkom na judu in borilnih veščinah.

Društvo lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja drugo dejavnost. Ta dejavnost mora biti povezana z nameni in cilji ter nalogami društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti in če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Pridobitna dejavnost skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.

Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na podlagi pogodbe.

Društvo lahko opravlja sledeče pridobitne dejavnosti:

77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup (dajanje športne in rekreacijske opreme v najem, druge športne opreme: blazine, uteži, ipd.)

84.120 – Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti (vodenje programov za izboljšanje osebne blaginje: zdravja, izobrazbe, kulture, športa, rekreacije, okolja, socialnih storitev, upravljanje razvojno raziskovalne politike na področju športa in rekreacije in pripadajočih skladov za ta področja, sponzoriranje kulturnih in športnih dejavnosti, upravljanje naravovarstvenih programov

85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, ki je formalno organizirano, bodisi za skupine ali posameznike, in poteka v različnih oblikah: šola, tečaj, tabor z nastanitvijo in v različnih okoljih, poučevanje borilnih športov, poučevanje joge, športni trenerji;

ženska rekreacija, klasična skupinska telovadba, statično raztezanje in sproščanje, vadba za predšolske otroke, vadba za predšolske otroke s starši; vadba oz. telovadba za predšolske otroke; Izobraževanje v športu; Trening gimnastike; Storitve pedokinetike oziroma telovadbe za dojenčke; Dejavnost joge in sprostitvene vadbe (Poučevanje joge: 85.510, sprostitvena vadba: 93.130);

93.190 – Druge športne dejavnosti (organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih, dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr., dejavnost športnih lig, zvez ipd., dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov, dejavnost varnostnikov

47.640, organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih (dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr., dejavnost športnih lig, zvez ipd., dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov

47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami (prodaja knjig o športu in gibanju in drugih povezanih s tematiko)

47.640 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno premo

93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (dejavnosti povezane z zabavo in rekreacijo, organizacija predstav in prireditev razvedrilne narave ipd)

90.010 – Umetniško uprizarjanje (priprava in izvedba gledaliških ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih predstav ter drugih odrskih prireditev: dejavnost samostojnih umetnikov, kot so igralci, plesalci, glasbeniki, govorniki, predavatelji, dejavnost voditeljev predstav in prireditev

94.991 – interesno člansko povezovanje invalidov: izvajanje različnih aktivnosti- rekreacija in šport

94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (dejavnost organizacij, ki niso povezane s političnimi strankami, vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, političnim vplivanjem, zbiranjem sredstev ipd.: pobude meščanov ali protestna gibanja, dejavnost gibanj za varstvo okolja in ekološka gibanja, dejavnost organizacij, ki podpirajo drugje neomenjene skupne in izobraževalne namene, dejavnost organizacij za zaščito in izboljšanje položaja posebnih skupin, npr. invalidov športnikov, dejavnost združenj mladih, mladinska združenja, študentska združenja, klubi, bratovščine ipd., dejavnost združenj za kulturne ali rekreativne aktivnosti ali hobije, ki ne spadajo v šport in igre, npr. literarni klubi, glasbeno-umetniški klubi, subvencioniranje s strani članskih organizacij.

86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti (podpora športnikom: fizioterapevti, psihoterapevti, psihologi ipd.), fizioterapija in medicinska masaža, delovna terapija, psihoterapija, manualna medicina (terapevtska masaža), psihološko svetovanje, kineziologija, svetovanje v zvezi s športno prehrano, ki ga opravljajo zdravstveni delavci, psihologija športa – v primeru, da gre za storitve psihologov, psihoanalitikov, psihoterapevtov (drugih pooblaščenih zdravstvenih delavcev razen zdravnikov) Psihološko testiranje, Storitve zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah, Medicinske masaže, Refleksoterapija, Nameščanje kinesio trakov s strani fizioterapevtov, Merjenje holesterola in sladkorja v krvi, preventivne meritve (krvnega sladkorja, tlaka, holesterola ipd.) na terenu, Bownova terapija, Izvenbolnišnična rehabilitacija po možganski, srčni kapi, ortopedskih in ostalih operacijah.

III. ČLANSTVO

 1. člen (članstvo)

Društvo ima člane pripravnike, redne člane in častne člane.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji kot so navedeni v tem členu tudi tuj državljan.

Če se v društvo včlani oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik.

Če se v društvo včlani oseba od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti ali oseba, kateri je odvzeta poslovna sposobnost, pristopno izjavo podpiše sama, njen zakonit zastopnik pa poda pisno soglasje.

Mladoletni člani ter člani, ki nimajo poslovne sposobnosti, imajo vse pravice ostalih članov, pri upravljanju pa jih zastopajo njihovi zastopniki in skrbniki.

 1. člani pripravniki

Član pripravnik je lahko vsaka oseba, ki sodeluje pri aktivnostih ter je pripravljena prostovoljno delovati v društvu za doseganje zastavljenih ciljev društva. Oseba postane član pripravnik društva, ko podpiše pristojno izjavo in plača predpisano članarino. Član pripravnik društva nima glasovalne pravice na občnem zboru, sicer pa ima vse pravice in dolžnosti rednih članov.

 1. redni člani

Redni član lahko postane vsak član, ki podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo biti redni član, se zaveže plačevati predpisano članarino in izpolni enega od naslednjih pogojev:

 • član pripravnik vsaj pet let (6 leto poda ta oseba predlog za sprejem upravnemu odboru kluba) in je dopolnil 18 let ali bo v letu sprejetja dopolnil 18 let,
 • kot član pripravnik dosegel najmanj stopnjo pasu 1. KYU v judu,
 • kot član pripravnik v društvu vsaj pet let redno opravljal dolžnosti sodnika, delegata ali trenerja oziroma pomočnika trenerja,
 • kot član društva pripravnik v društvu vsaj pet let volontersko opravljal administrativna ali druga društvu pomembna dela.

Oseba, ki izpolni vsaj enega izmed naštetih pogojev iz prvega odstavka te točke in ki podpiše soglasje k imenovanju v rednega člana, je v redno članstvo sprejeta na predlog upravnega odbora društva s sklepom občnega zbora. Redni član mora plačevati predpisano članarino. S sprejemom v redno članstvo redni član pridobi glasovalno pravico na občnem zboru društva in pravico imenovanja v organe društva.

Redni član društva, ki je prenehal z aktivnim delovanjem v društvu in ni poravnal predpisane članarine v predpisanem obdobju, izgubi status rednega člana s sklepom upravnega odbora po predhodnem opozorilu. Zoper sklep se lahko pritoži na zbor članov, ki v zadevi odloča kot drugostopenjski organ. Status rednega člana tej osebi lahko ponovno podeli občni zbor na predlog upravnega odbora društva.

 1. častni član

Naziv častnega člana lahko dobi član društva ali druga oseba, ki ima posebne zasluge na področju delovanja društva. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

Častni član ima enake pravice in dolžnosti kot redni član, prizna pa se mu dodatna ugodnost v obliki neplačevanja letne članarine. Častni član, ki ni hkrati redni član, nima pravice odločanja v društvu.

 1. člen (pravice in dolžnosti članov)

Pravice rednih članov so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva, razen člani do dopolnjenega petnajstega leta starosti in člani, katerim je odvzeta poslovna sposobnost. Le te, pri upravljanju zastopajo njihovi zakoniti zastopnik oziroma skrbniki.
 • da sodelujejo tako v aktivnostih društva kot tudi aktivno sodelujejo v delu organov,
 • da sami ali preko zakonitih zastopnikov enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča društvo,
 • da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične zmogljivosti,
 • da so sami in zakoniti zastopnik seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da imajo pravico do zagovora sami ali preko zakonitega zastopnika o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovih odgovornostih,
 • do pritožbe zoper odločitve organov društva, katero podajo sami ali zakoniti zastopnik

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da vestno in odgovorno razpolagajo z društvenimi sredstvi,
 • da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva ter varujejo ugled društva.
 1. člen (prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom – za tekmovalce na podlagi izpisnice in v skladu z določili pogodbe,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 1. člen (priznanja in nagrade)

Član strokovnega vodstva praviloma ne dobiva plačil, za izredne dosežke pa mu lahko upravni odbor odobri nagrado.

Društvo lahko podeli svojim članom nagrado za uspešno delo v obliki:

 • pohvale,
 • plakete,
 • predlaga člane za razna občinska, državna ali družbena priznanja.
 1. člen (evidence in osebni podatki)

Društvo lahko skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Ur. l. RS 86/04 in 113/05) in na podlagi pisne privolitve vodi naslednje evidence:

 • članstva,
 • plačanih članarin,
 • priznanj , pohval in drugih nagrad,
 • o pridobljenih stopnjah pasu,
 • o opravljenih izobraževanjih, usposabljanjih ter pridobljenih licencah,
 • disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov,
 • ostalih osebnih podatkov, ki so potrebni za delovanje društva: ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov bivanja, ime in priimek zakonitega zastopnika, številka transakcijskega računa.

Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu društva ravna upravni odbor, ki mora osebne podatke, zbrane v evidencah, hraniti in obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov sta zastopnika društva – predsednik in tajnik.

V skladu s pisnim soglasjem posameznikov lahko društvo za potrebe delovanja društev in zvez, v katere je društvo vključeno, izmenjuje podatke tudi z drugimi subjekti.

IV. ORGANI DRUŠTVA

 1. člen (organi društva)

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor in
 • disciplinska komisija.
 1. člen (občni zbor)

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je reden in izreden.

Redni občni zbor se sklicuje praviloma enkrat letno. Občni zbor vodi predsednik društva, dokler občni zbor ne potrdi delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

 1. člen (sklic občnega zbora in glasovanje)

O sklicu občnega zbora in dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Člane se obvešča z objavo dnevnega reda na spletni strani društva ali na oglasni deski v društvu ali po elektronski pošti.

Šteje se, da so člani občnega zbora obveščeni o seji, ko je dnevni red objavljen ali so prejeli elektronsko pošto. Člani lahko svoje predloge za obravnavo na občnem zboru podajo najmanj 7 dni pred sklicem zbora.

Izredni občni zbor se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega zbora, mora upravni odbor sklicati le-tega najpozneje v 15 dneh po sprejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Občni zbor sklepa z večino prisotnih glasov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 1. člen (pristojnosti občnega zbora)

Pristojnosti občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu občnega zbora,
 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte društva,
 • določa smernice delovanja društva in sprejema programe dela,
 • razpravlja o delu vseh ostalih organov društva
 • sprejema zaključni račun in finančni načrt društva,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije ter morebitnih drugih organov društva,
 • določa višino članarine in vadnine,
 • odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije in zveze,
 • daje priznanja, pohvale in nagrade,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča na drugi stopnji o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o prenehanju in združitvi društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • ustanavlja in ukinja sekcije društva.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelja.

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.

 1. člen (upravni odbor)

Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor šteje od 5 do največ 10 članov. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Ostali člani so še: tajnik, blagajnik, predstavnik zakonitih zastopnikov, predstavnik trenerjev, drugi člani društva. Vse člane upravnega odbora imenuje občni zbor.

Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru.

 1. člen (delovanje upravnega odbora)

Upravi odbor se sestaja po potrebi. Mandatna doba predsednika, tajnika in blagajnika je štiri leta. Mandatna doba ostalih članov je eno leto.

Seje sklicuje predsednik (v njegovi odsotnosti tajnik) po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije in določi tudi naloge, število članov in predsednika komisij. Člani komisije so lahko le člani društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. Za svoje delo so komisije, ki jih imenuje upravni odbor odgovorne upravnemu odboru.

 1. člen (pristojnosti upravnega odbora)

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • izvaja sklepe občnega zbora,
 • pripravi predlog programa dela društva in skrbi za njegovo izvrševanje,
 • pripravlja poročila o delu in sklicuje občni zbor,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • vodi evidence članov društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • imenuje strokovno vodstvo,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno naloži občni zbor.
 1. člen (nadzorni odbor)

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za mandatno dobo štirih let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Sklepe sprejema z večino. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, kateremu vsaj enkrat letno poroča občnemu zboru.

 1. člen (disciplinska komisija)

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Izvoljeni člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Komisija vodi postopek o disciplinskih kršitvah in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, ki odloči na II. stopnji in je njegova odločitev dokončna.

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi ali na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

 1. člen (disciplinske kršitve)

Disciplinske kršitve. ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • ne izvrševanje sklepov organov društva.
 • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva,
 • nevestno, malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki.
 1. člen (disciplinski ukrepi)

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev,
 • prepoved opravljanja funkcije.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot II. stopenjski organ.

 1. člen (predsednik društva)

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred vsemi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije in je kot predsednik tudi odgovorna oseba društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnem odboru.

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča tajnik (ki je hkrati tudi drugi zastopnik društva) in ga imenuje občni zbor za štiri leta oz. za čas trajanja mandata upravnega odbora.

 1. člen (tajnik društva)

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnem zboru, predsedniku društva in upravnemu odboru.

 1. člen (zastopnika društva)

V skladu s 5. členom Zakona o Društvih (Ur. list RS., št. 64/11-UPB2) lahko društvo zastopata dva zastopnika in sicer predsednik in tajnik.

Oba zastopnika društva zastopata društvo samostojno in neomejeno.

V. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE

 1. člen (način porabe finančnih sredstev)

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 1. člen (prihodki društva)

Viri dohodkov so:

 • članarina,
 • dohodek od dejavnosti društva,
 • darila in volila
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • javna sredstva,
 • taksa za pasove in druge takse,
 • dohodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

 1. člen (finančno poslovanje)

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi skladno s Pravilnikom društva o finančnem in materialnem poslovanju. Pravilnik sprejme Občni zbor, kot najvišji organ društva.

Finančne in materialne listine v skladu s pooblastili podpisujejo predsednik, tajnik in blagajnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju se sprejme v roku šestih mesecev od uveljavitve spremembe pričujočega temeljnega akta.

Društvo ima svoj račun pri izbrani banki.

S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

 1. člen (javnost finančnega poslovanja društva)

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančnih in materialnih zadev, lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo ali najame pooblaščen računovodski servis.

 1. člen (sponzorstvo)

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

 1. člen (prenehanje delovanja društva)

Društvo lahko preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora z 2/3 večino prisotnih članov,
 • s sklepom občnega zbora z 2/3 večino prisotnih članov, da se društvo spoji z drugim ali pripoji k drugemu klubu oz. društvu,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja društva, se more s sklepom občnega zbora določiti tudi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.

Premoženje društva se ne more prenesti na politično stranko.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen (veljavnost statuta)

Statut je bil usklajen na zboru članic dne 18.12.2018 v Ljubljani in velja od tega dne dalje.

Ljubljana, 18.12.2018

TAJNICA: PREDSEDNICA:

Julija Pečnikar Viktorija Pečnikar-Oblak